Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Actueel

Welkom op de website van de Nederlandse Herdershonden Club (NHC).

Actuele berichten

Kampioenschaps Clubmatch op 3 juni 2018

Op 3 juni a.s. organiseert de NHC de Kampioenschaps Clubmatch te Utrecht.
Voor meer informatie kijk op Kampioenschaps Clubmatch


ACTUEEL in 2017

Eindrapport Gezondheidsenquête 2015 Hollandse Herder

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 25 november 2017 heeft Drs. Sylvia Keijser van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht het eindrapport aangeboden aan Nellie Nugteren, de voorzitter van de NHC.
Lees hier verder Eindrapport Gezondheidsenquete/


WIJZIGINGEN OOGONDERZOEK RUWHAREN

Het oogonderzoek volgens ECVO dat voor een Ruwhaar verplicht is als ermee gefokt wordt, is per eind september veranderd. De ECVO, het European College of Veterinary Ophtalmologists, heeft in verband met voortschrijdend inzicht aanpassingen aan het onderzoeksprotocol ingesteld.
Lees hier verder Wijziging oogonderzoek Ruwhaar

*********************************************
Allemaal Hollanders
Meer dan 800 exemplaren verkocht!

Het boek Allemaal Hollanders is verkrijgbaar op het volgende NHC evenement: de KCM van 3 juni 2018.
U kunt het boek ook bestellen via email: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Het boek kost €14.95 exclusief verzendkosten.


08 maart 2018
Actueel

Informatie Kampioenschaps Clubmatch 3-6-2018

Kampioenschapsclubmatch 2018 van de NHC
Op zondag 3 juni 2018 organiseren we onze jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch op het terrein van de Utrechtse Rashonden Vereniging gelegen aan Sportpark Zuilenselaantje, Burgermeester Norbruislaan te Utrecht/Zuilen. De keuringen starten om 10.00 uur.

Keurmeesters op deze Kampioenschapsclubmatch zijn:
Dick Rutten (KH) en Mark Wibier (LH en RH).

Tijdens deze Kampioenschapsclubmatch zijn per variëteit weer mooie titels, bekers én punten voor de showcup 2018 te winnen. In de klassen jongste puppen en ook de puppen wordt voor elke klasse de beste gekozen. Uit de deelnemende veteranen wordt de beste veteraan gekozen. En natuurlijk wordt aan het eind van de dag uit de beste korthaar, de beste langhaar en de beste ruwhaar de Best in Show, de Clubwinnaar 2018, gekozen. Een hond kan in één klasse aangemeld worden en moet op de dag van de Kampioenschapsclubmatch voldoen aan de leeftijd die voor die klasse geldt. Inschrijfkosten zijn € 35,00 per hond. Schrijft u meer dan 1 hond in én in dezelfde inschrijfsessie, dan zijn de inschrijfkosten voor de 2e en volgende honden € 30,00 per hond.

Betalingen moeten uiterlijk 21 mei 2018 binnen zijn op rekening: NL11 INGB 0000159387 t.n.v. Nederlandse Herdershonden Club in Bosch en Duin, BIC: INGBNL2A. Graag onder vermelding van het stamboom-nummer van uw hond. Ook de certificaten die uw hond toegang geven tot het deelnemen in de kampioens- of de gebruikshondenklasse moeten uiterlijk 21 mei 2018 ontvangen zijn. Is het certificaat te laat of niet ontvangen dan wordt uw hond automatisch in de open klasse geplaatst.

Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland en de regels van de FCI zijn van toepassing. Deze regels zijn een onderdeel van het inschrijfformulier. Door de aanmelding in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren. Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan. Voor de inhoud zie hieronder.

Let op: na het verzenden van de inschrijvingsgegevens sturen we u een bevestigingsmail van de inschrijving naar het door u opgegeven mailadres. Check ook uw spambox of deze bevestiging misschien daar aangekomen is. Heeft u de bevestigingsmail niet ontvangen, laat dat dan weten aan .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

De inschrijving sluit 22 mei 2018 om 23u59.

Aanmelden: Aanmelding Kampioenschaps Clubmatch 3-6-2018

De Clubmatchcommissie

De KCM is een evenement dat buiten gehouden wordt. Houdt rekening met het te verwachten weer. Het terrein van de URV is voorzien een kantine waar u ook terecht kunt voor een hapje en een drankje. De stand van Hondenspul is aanwezig.

Inschrijven houdt in dat:

A. Inzender verklaart, dat voor zover hem/haar bekend is, de door hem/haar ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden, waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter, in het bijzonder te vrezen valt. Hij/zij verklaart voorts de hond niet te zullen inzenden indien de aangegeven omstandigheden zich voor de kampioensclubmatch mochten voordoen.
B. Inzender verklaart dat hij/zij door het inzenden van dit formulier zich onderwerpt aan de bepalingen en statuten van het reglement van de Raad van beheer en van de clubmatch en zich verplicht het inschrijfgeld te voldoen.
C. Gecastreerde, monorchide of cryptorchide reuen of drachtige of zogende teven zullen niet worden toegelaten. Niet-ingeschreven honden voor de clubmatch kunnen alleen worden toegelaten tot de expositieruimte als de eigenaar de gezondheidsverklaring bij de ingang heeft ingevuld en ondertekend.

N.B. Inentingsboekje/dierenpaspoort moet aanwezig zijn en op verzoek worden getoond. Bij aanmelding gaat inzender accoord met vermelding van zijn persoonsgegevens en die van de ingeschreven hond in de uit te brengen catalogus en publicatie daarvan met het keurverslag op de website van de Nederlandse Herdershondenclub.

TENSTOONSTELLINGSREGLEMENT (UITTREKSEL)
• Op de tentoonstelling zijn het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de regels van de F.C.I. van toepassing.
• Naar waarheid ingevulde inschrijfformulieren dienen uiterlijk 21 mei 2018 ontvangen te zijn. Zodra het aantal honden dat kan worden geplaatst is bereikt, zal de inschrijving worden gesloten. Het bestuur behoudt zich het recht voor, om bij wijziging van de datum der tentoonstelling, de datum voor het sluiten der inschrijving te wijzigen.
• De inschrijving dient plaats te vinden op naam en adres van de eerste eigenaar, zoals vermeld op de stamboom/eigendomsbewijs.
• Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.
• Inzending van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan en daarmee uw akkoord met de gestelde regels.
• Eenmaal ingeschreven honden kunnen niet meer worden terug getrokken en/of gewisseld. De betalingsverplichting blijft te allen tijde van kracht.
• Bij inschrijving stemt u in met het feit dat uw gegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt verstrekt ten behoeve van de tentoonstelling zelf, de kampioenschappen en de partners, alsmede ten behoeve van activiteiten van de Raad van Beheer.
• De inzender/exposant verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt en geacht wordt bekend te zijn met dit reglement.
• De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond, indien in Nederland geboren na 30 april 1989 of in het buitenland geboren nadat daar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, of indien geboren na 1 oktober 1996 in welk land dan ook, niet aan de oren is gecoupeerd.
Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de tentoonstelling deelnemen. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement. Tevens kunnen honden met geamputeerde staarten deelnemen als aangetoond kan worden dat deze hond geboren is in een land waar geen coupeerverbod van staarten geldt of geboren voordat er in het geboorteland een coupeerverbod van staarten van kracht was
• Vermelding van behaalde titels in de catalogus voor een ingezonden hond is conform titelvermelding op de stamboom en volgens de regels van CWH.
• Niet toegelaten worden:
a. Honden met een oor- of huidaandoening.
b. Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, tenzij deze uitsluitend voor een wedstrijd of demonstratie zijn ingeschreven.
• Het inschrijfgeld bedraagt € 35,00 (incl. catalogus). Het inschrijfgeld voor een tweede of volgende hond die in dezelfde sessie wordt ingeschreven bedraagt € 30,00. Het inschrijfgeld dient te worden overgemaakt zoals op het inschrijfformulier is vermeld. Bij eventuele weigering van een hond, wegens ziekte of anderszins, wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald.
• De keuringen beginnen om 10.00 uur.
• Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester. Iedere voorgebrachte hond wordt geacht te zijn gekeurd, mits voorgebracht aan de voor dat ras aangewezen keurmeester. Door de keurmeester uit de ring gezonden honden, om welke reden die wegzending ook mocht geschieden, worden geacht te zijn gekeurd.
• Het gebruik van parforcebanden, prikkelbanden en/of andere dwangmiddelen is verboden.
• Het is verboden op een expositie honden die zich in de ring bevinden, van buiten de ring te roepen, te fluiten of op andere wijze de aandacht van deze honden te trekken.
• Schade veroorzaakt door bezoeker, standhouder, exposant of hond kan nimmer worden verhaald op de organisatie


16 april 2018
Actueel

Boek Verrassende Nederlandse Hondenrassen

In het kader van de World Dog Show 2018 in Amsterdam brengt de Raad van Beheer een nieuw boek over de negen Nederlandse hondenrassen uit: ‘Verrassende Nederlandse Hondenrassen’.
Het boek is medio januari 2018 uitgebracht. Auteurs zijn Janny Offereins en Diana Striegel.

Met dit boek willen we de Nederlandse rassen, onderdeel van ons nationaal cultureel erfgoed, extra aandacht geven. 
Voor meer informatie en bestellen van het boek kijk op
https://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen


06 maart 2018
Actueel

^ Terug naar boven

Oproep

Beste leden NHC,

De secties Kortharen, Langharen en Ruwharen van de Fokkerijadviescommissie willen graag een overzicht krijgen met welke honden er plannen zijn om in de komende 5 jaar te gaan fokken.
Dit om een zo goed mogelijk advies te kunnen geven voor de juiste combinaties en een zo goed mogelijke verdeling van bloedlijnen.
Daarom een oproep aan jullie om aan de Fokkerijadviescommissie te laten weten of er plannen zijn om je Hollandse Herderteef of -reu in te gaan zetten voor de fokkerij en wanneer.
Ook al zijn de plannen nog vaag, laat ze ons weten.
Stuur je een mailtje met je plannen aan .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)?


20 februari 2018
Actueel

^ Terug naar boven

Raadar Special Kennis tour 2018

Vanaf 1 december 2017 kan u zich aanmelden voor de sessies van 2018 via https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/kennis-tour-2018/
Graag willen we u verzoeken de Raadar special te verspreiden onder uw leden.
Heb je suggesties voor sprekers of onderwerpen voor de Kennis Tour sessies voor 2018?
Stuur dan een mail met je suggestie naar .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken).
Raadar wordt tevens verstuurd aan alle abonnees op de nieuwsbrief die zich via de website hebben aangemeld.
Aanmelden kan via http://www.houdenvanhonden.nl/raadar
Deze en alle voorgaande edities van Raadar kunt u teruglezen op http://www.houdenvanhonden.nl/raadar
Wij wensen u veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Raad van Beheer


22 november 2017
Actueel

^ Terug naar boven

Centrale Administratie: ledentoegang tot de gegevens

De NHC houdt gegevens van Hollandse Herders bij in de Centrale Administratie (CA).
Tot voor kort gebeurde dat in het pakket Animal Stackers, nu staan alle gegevens in het online systeem met de naam Zoo Easy. In de database staan gegevens van honden, nesten, uitslagen en van personen die aan die honden, nesten en uitslagen gerelateerd zijn.

Er zijn reeds ruim 90 leden die toegang hebben tot Zoo Easy. Ze worden geïnformeerd door middel van een e-mail en krijgen een gebruikersnaam en wachtwoord. Via de internetbrowser kan gemakkelijk toegang worden gekregen tot Zoo Easy. De bijdrage voor 2018 is € 10,00.

Leden die ook belangstelling hebben voor de gegevens kunnen ook een abonnement nemen op Zoo Easy. Zij kunnen zich opgeven via e-mail aan de CA-coördinator dhr. Wil van Ommen, e-mail adres .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken).

Wanneer uw hond is overleden kunt u dit ook doorgeven aan de centrale administratie.
Als de hond is overleden aan ouderdom volstaat een korte melding aan de ca. 
Is hij overleden aan een ziekte, dan kan hij/zij met het verslag van de dierenarts met de doodsoorzaak worden doorgegeven aan het meldpunt, .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)  dit is vertrouwelijk en de naam van de hond/eigenaar wordt niet bekend gemaakt. 

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met bovengenoemde coördinator.


20 december 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login