Meldpunt Gezondheid en Gedrag van de NHC

Op de ALV van 23 november 2008 is de Richtlijn Meldpunt Gezondheid en Gedrag aangenomen.

Richtlijn Meldpunt Gezondheid en Gedrag van de Nederlandse Herdershonden Club

 1. Inleiding
  De Hollandse Herdershond is een ras dat zowel lichamelijk als mentaal over een goede gezondheid beschikt. Om het ontstaan van gezondheidsproblemen vóór te blijven is het van belang deze vroegtijdig te signaleren, zodat hiermee in de fokkerij en bij het bepalen van het fokbeleid rekening kan worden gehouden.
 2. Doel van het Meldpunt
  Het Meldpunt Gezondheid en Gedrag (hierna te noemen het Meldpunt) is het orgaan binnen de NHC dat zich bezighoudt met het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van aan het Meldpunt gemelde gegevens betreffende de lichamelijke en mentale gezondheid van Hollandse Herders. Met mentale gezondheid wordt hier het gedrag bedoeld dat de hond vertoont. Doel hiervan is het tijdig signaleren van mogelijke gezondheidsproblemen.
 3. Uitgangspunten
  Het Meldpunt heeft primair een signalerende functie.
  Alle meldingen worden strikt vertrouwelijk behandeld.
  Elke schijn van partijdigheid en belangenverstrengeling zal door de beheerder van het Meldpunt moeten worden vermeden.
  Er wordt geen ander gebruik van de gegevens gemaakt dan voor het doel waarvoor zij aan het Meldpunt zijn verstrekt.
  In verband met de vertrouwelijkheid van de gegevens en het belang van de informatie voor het behoud van het ras overlegt het Meldpunt uitsluitend informatie aan de voorzitter en secretaris van het bestuur van de NHC en de voorzitter van de Fokkerijadviescommissie.
  Om deze vertrouwelijkheid te waarborgen verplichten zowel de beheerder van het Meldpunt als de voorzitter en secretaris van de NHC en de voorzitter van de Fokkerijadviescommissie zich door ondertekening van een geheimhoudingsclausule tot geheimhouding van de privacygevoelige gegevens van de meldingen. Alle informatie van het Meldpunt die van de voorzitter en secretaris van de NHC en de voorzitter van de Fokkerijadviescommissie naar de overige bestuursleden, commissies en leden gaat, valt onder de geheimhoudingsclausule.
 4. Plaats binnen de NHC-organisatie
  Het Meldpunt is een onafhankelijk werkend onderdeel van de NHC in die zin, dat het Meldpunt het bestuur ten alle tijden ongevraagd kan informeren als het daartoe op basis van de ontvangen meldingen aanleiding ziet.
  Het Meldpunt valt onder de directe verantwoordelijkheid van het bestuur van de NHC.
 5. Organisatie van het Meldpunt
  Voor de werkzaamheden binnen het Meldpunt wordt één persoon aangesteld. Deze is geen lid van het bestuur of van enig ander orgaan binnen de NHC.
  Het adres van het Meldpunt wordt vast opgenomen in het clubblad, op de website en in PR-materiaal. Een vaste oproep tot melding van problemen betreffende gezondheid en gedrag wordt geplaatst in het clubblad en op de website. Het bestuur draagt zorg voor het stimuleren van leden om mogelijke gezondheidsproblemen te melden bij het Meldpunt.
 6. Informatieverstrekking
  Informatie over ingekomen meldingen verstrekt het Meldpunt uitsluitend aan de secretaris en voorzitter van het bestuur van de NHC en de voorzitter van de Fokkerijadviescommissie.
  Voorzitter en secretaris en de voorzitter van de Fokkerijadviescommissiezijn verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over de meldingen aan de leden van Fokkerijadviescommissie en de Algemene Ledenvergadering, waarbij de privacy van de melder door de geheimhoudingsclausule gewaarborgd blijft, tenzij de melder schriftelijk te kennen heeft gegeven dat de melding niet onder de geheimhoudingsclausule valt.
 7. Werkwijze van het Meldpunt
  Het Meldpunt ontvangt meldingen over de lichamelijke en mentale gezondheid primair van eigenaren van Hollandse Herders, maar ook commissies en leden van NHC kunnen meldingen doen.

  Naast de gegevens van de eigenaar dienen de volgende gegevens van de hond te worden geregistreerd: naam, stamboomnummer en geboortedatum. De beschrijving van het gezondheidsprobleem dient zo uitgebreid mogelijk te zijn.

  Bij een melding van een lichamelijk gezondheidsprobleem wordt een verklaring van een dierenarts gevraagd met daarin de gestelde of vermoedelijke diagnose en de gegevens waar de diagnose op is gebaseerd. Indien aan de orde wordt ook de ingestelde behandeling beschreven.
  Een beschrijving van de eigenaar over het verloop en de waargenomen symptomen van de ziekte/afwijking is gewenst.

  Bij een melding van een mentaal gezondheidsprobleem (een gedragsprobleem) wordt naast een beschrijving van de eigenaar over het afwijkende gedrag een verklaring van een gedragstherapeut met een erkend diploma gevraagd.

  Bij het ontbreken van een verklaring zal de melder worden verzocht alsnog een verklaring te laten opstellen.
  Meldingen zonder bovengenoemde verklaringen worden herkenbaar geregistreerd.
  Wegens het ontbreken van een objectieve verklaring van een deskundige wordt aan deze meldingen minder waarde gehecht dan aan meldingen met verklaring.

  De gegevens worden zodanig opgeslagen dat eventuele structurele afwijkingen vroegtijdig onderkend kunnen worden en te onderscheiden zijn van incidentele afwijkingen. De meldingen en bijgesloten verklaringen worden zowel op papier als digitaal opgeslagen.

  Jaarlijks overlegt het Meldpunt de digitale versie aan het secretariaat van de NHC ter archivering.

  Ter archivering van de schriftelijke meldingen en bijgesloten verklaringen door de secretaris van het bestuur worden deze 1 maal per drie jaar door het Meldpunt aan de secretaris overhandigd.

  Zowel de digitale als de schriftelijke stukken vallen onder de geheimhoudingsclausule.

  Eén maal per jaar stelt het Meldpunt een kort verslag op ten behoeve van het bestuur en de ALV. In het verslag wordt in elk geval het volgende vermeld:
  – het aantal binnen gekomen meldingen in de verslagperiode verdeeld naar lichamelijke gezondheid en gedrag;
  – een korte karakterisering van de soort problemen, klachten, afwijkingen.
  – onderverdeling variëteit
  – vermelding met/zonder verklaring.

  Wanneer één of meerdere meldingen daartoe naar het oordeel van het Meldpunt aanleiding geven, zal het Meldpunt het (dagelijks) bestuur adviseren nader onderzoek in te (laten) stellen door deskundigen op het terrein van het specifieke probleem.

  Het Meldpunt dient jaarlijks op verzoek van de penningmeester een begroting in waaruit de normale administratieve kosten en de kosten van communicatie kunnen worden bestreden. De kosten worden via een declaratieformulier bij de penningmeester gedeclareerd.

 1. Slot
  Deze richtlijn treedt in werking daags na vaststelling en wordt drie jaar na vaststelling geëvalueerd en zonodig aangepast.

NHC. Vastgesteld op de ALV van 23 november 2008
Aangepast n.a.v. de nieuwe Staturen en het nieuwe Huishoudelijk Reglement augustus 2017