Commissies en werkgroepen

Commissies en werkgroepen

Commissies & werkgroepen

Het bestuur wordt bijgestaan door de volgende commissies en werkgroepen:

Pagina inhoud

Fokkerijadviescommissie

De Fokkerijadviescommissie heeft als doel het verantwoord fokken met Hollandse Herders te bevorderen door:

 • fokkers eventueel te adviseren bij het zoeken naar een geschikte combinatie die bijdraagt aan de HH-populatie;
 • eigenaren van reuen en teven enthousiast te maken om hun hond in te zetten voor de fok;
 • twee keer per jaar een inventarisatie dag te houden met als doel meer inzicht te krijgen in het beschikbare fokmateriaal;
 • een beoogde combinatie te toetsen aan het fokreglement (FR);
 • voor de fokker eventueel als vraagbaak te dienen tijdens de dracht en het opgroeien van het nest;
 • informatie te (laten) geven over en vinger aan de pols te houden bij fokkerij- en gezondheidskwesties;
 • één keer per jaar een fokkerijoverleg te organiseren waarbij nader ingegaan wordt op de verschillende aspecten van de Hollandse herder en de fokkerij.

Omdat de Hollandse herder uit drie variëteiten bestaat, is de Fokkerijadviescommissie zodanig samengesteld dat per variëteit minstens één persoon met kennis van die variëteit in de commissie zitting heeft.

Instructiefilm in het Engels: het trimmen van een ruwhaar: https://youtu.be/uI8jJeZV_Uk

Samenstelling commissie

Ineke Scholten, voorzitter
Mieke Schmid-Clemens, secretaris
Bestuursvertegenwoordiger: Nellie Nugteren-van den Hooven

E-mail: fc@hollandseherder.nl

Kortharen
Lianne Faasse
Nellie Nugteren-van den Hooven
Tel.: 06 – 40 48 13 91

E-mail: fackh@hollandseherder.nl

Langharen
Greetje Folkerts
Machteld Moerman
Tel.: 06 – 52 31 37 19
Marna de Ruijter

E-mail: faclh@hollandseherder.nl

Ruwharen
Ineke Scholten
Tel.: 06 – 14 24 69 28
Dick Buter (asp.)
Astrid Trinker
Janet van der Wijk

E-mail: facrh@hollandseherder.nl

Geschillencommissie

De commissie heeft tot taak te bemiddelen in geschillen ontstaan tussen (aspirant)leden
en organen van de vereniging, dan wel tussen organen onderling. Onder de organen van de vereniging worden verstaan: het bestuur en de door het bestuur of de algemene
ledenvergadering ingestelde commissies en werkgroepen.

Contactgegevens

Henk Meijers
Willie van der Veldt (voorzitter)
Tel.: 030 – 604 72 77
Petro van Wetten

E-mail: geschillencommissie@hollandseherder.nl

Kascommissie

De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, die de financiële rekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt en hierover aan de algemene ledenvergadering verslag uitbrengt.

Leden kascommissie

Per 13 mei 2023 zijn de leden van de kascommissie:
Manon Pabon
Liesbeth Raphael,
Reserve Anita Karsten

Meldpunt gezondheid

Als uw hond een lichamelijke ziekte of een gedragsprobleem heeft, kunt u dit melden.
Degene die de meldingen ontvangt, is geen lid van het bestuur of van enig ander orgaan binnen de NHC. Het meldpunt heeft een geheimhoudingsplicht en zal uw naam daarom niet naar buiten brengen, tenzij u schriftelijk te kennen heeft gegeven dat uw melding niet onder de geheimhoudingsclausule valt.

Gewone sterfgevallen van uw hond kunt u melden bij de Centrale Administratie (dhr. Wil van Ommen, ca@hollandseherder.nl) Het is belangrijk dat dit gemeld wordt, omdat we zo een indruk krijgen hoe oud de honden worden en waaraan ze overlijden.

Meer informatie kunt u hier lezen >

Contactgegevens

Danielle van Ee-Muijen

E-mail: meldpunt@hollandseherder.nl

Redactiecommissie

Het clubblad verschijnt 6 x per jaar.

Nadat contributie is betaald, ontvangen leden het clubblad.
De redactie behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren. Bestuur en redactie zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden stukken en advertenties.

Samenstelling redactiecommissie

Manon Pabon
Mieke Schmid – Clemens
Tel.: 0528 – 85 22 99
Bestuursvertegenwoordiger: Harrie Panken

E-mail: clubblad@hollandseherder.nl

Werkgroep Genenbank

Werkgroep Genenbank en het opslaan van sperma in de genenbank.

Waarom een genenbank?

Om in de toekomst niet alleen te kunnen fokken met honden die dan leven is het verstandig om soms terug te kunnen grijpen op honden die al overleden zijn. Dat kan alleen als bij leven het sperma in de genenbank wordt opgeslagen.

In de genenbank kan sperma van de volgende honden opgenomen worden:

 • Honden die naar het oordeel van keurmeesters op de NHC-evenementen van belang zijn voor het ras en de juiste raskenmerken en karakter bezitten. 
 • Honden die vanuit afstamming minder voorkomen en waarbij het zinvol is om deze in de genenbank op te nemen om de genetische diversiteit te behouden. 
 • Honden uit het buitenland die van belang worden geacht voor de fokkerij in Nederland.

Omdat het opbouwen van een genenbank een kostbare zaak is, zullen constant keuzes gemaakt moeten worden  welke en hoeveel honden zullen worden opgenomen. Medewerking van fokkers en eigenaren van reuen is daarbij onmisbaar.

Om voldoende krachtig zaad te verkrijgen worden reuen bij voorbaat al op een jonge  leeftijd (bijvoorbeeld vanaf 1,5 jaar) gevraagd om te worden opgenomen in de genenbank. De fokkerijadviescommissie. stelt honden voor met  een voldoende brede afstamming  in diversiteit en voor de variëteiten. De NHC evenementen zijn daarbij een belangrijk contact- en beoordelingsmoment.

Om  honden van verschillende afstamming in de genenbank op te nemen voordat castratie of een overlijden dit onmogelijk maken, zal het opslaan van sperma soms geschieden zonder dat de hond aan alle regels van het VFR voldoet. De eigenaar van de reu zal wel worden verzocht om na afname van sperma aan de op dat moment geadviseerde en verplichte  keuringen en gezondheidscertificaten mee te werken.

Hoe de toekomst er ook  uit gaat zien, het doel van de genenbank is het opslaan van sperma van Hollandse Herders in de breedste zin van het woord, dit om het ras  in stand te houden en voor uitsterven te behoeden.

Werkgroep samenstelling

Lianne Faasse
Machteld Moerman
Ineke Scholten
Piet Ursem 

Bestuursvertegenwoordiger:
Nellie Nugteren-van den Hooven
Tel.: 06 – 40 48 13 91

E-mail: wggenenbank@hollandseherder.nl

Werkgroep Clubmatch en Nestendagen

De werkgroep zorgt jaarlijks voor organisatie van de Kampioenschapsclubmatch (KCM), nestendagen en inventarisatie. Waar nodig gebeurt dat met de fokkerijadviescommissie.

De KCM wordt meestal gehouden in juni en is een officiële hondenshow die is gebonden aan de regels van de Raad van Beheer.

Per jaar zijn er twee nestendagen, één in het voorjaar en één in het najaar. Tijdens de nestendagen beschrijven bevoegde raskeurmeesters jonge Hollandse herdershonden van ongeveer 12 maanden tot 18 maanden samen met de ouders én hun nestgenoten. Dat levert voor de vereniging en de fokkers belangrijke gegevens op die van invloed kunnen zijn voor het uitstippelen van het fokbeleid. De eigenaren krijgen een indruk van wat de keurmeester vindt van hun honden in vergelijking met de rasstandaard.

Reglementair heet de werkgroep: “Clubmatch werkgroep”. Voor deelnemers van de nestendagen zorgt die naam echter nogal voor verwarring. Daarom wordt in correspondentie gebruik gemaakt van de naam: “Werkgroep Clubmatch & Nestendagen”.

Werkgroep samenstelling

Martin Faber (asp.)
Henk van der Ham
Henk Meijers (voorzitter)
Tel.: 06 – 22 50 78 13
Meta Salman
Ineke Scholten
Saskia vd Schoor

Bestuursvertegenwoordiger: Harrie Panken

E-mail: clubmatch@hollandseherder.nl

Werkgroep Herderen

De werkgroep organiseert trials en aanlegtesten opdat de Hollandse herdershond hier deze talenten kan laten zien. Op deze manier draagt de werkgroep bij aan het promoten van het ras en de ondersteuning van de fokkerij.

De werkgroep neemt deel aan het externe overleg over het werken met schapen en organiseert, alleen of met anderen, de op dit werk gerichte opleidingen en examens.

Werkgroep samenstelling

Ron van Dijk
Danielle van Ee-Muijen(secretaris)
Tel.: 06 – 28 94 78 18
Hanke Karreman
Marion Klein (voorzitter)
Heleen ter Pelkwijk
Saskia van der Waal

Bestuursvertegenwoordiger:
Nellie Nugteren-van den Hooven

E-mail: werkgroepherderen@hollandseherder.nl

Werkgroep Outcross & Look-a-likes

De werkgroep heeft tot taak een breed gedragen gemotiveerd voorstel te doen voor opstelling van een raamwerk voor een Plan van Aanpak Outcross en Look-a-likes met als vertrekpunt het Plan van Aanpak Variëteitskruisingen d.d. oktober 2014.

De voorzitter van de werkgroep:

 • coördineert de werkzaamheden en controleert of deze volgens afgespraak worden/zijn uitgevoerd;
 • doet het NHCbestuur (per email) ten behoeve van bestuursvergaderingen (tussentijds) verslag over de voortgang van uitgevoerde- en nog uit te voeren werkzaamheden.

TOELICHTING:

Instelling van de werkgroep is gebaseerd op  voorstel van de voorzitter van de Fokkerij Adviescommissie d.d.  4 november 2017, dat door het NHC bestuur na ruggespraak met de Vereniging Voor de Hollandse Herder op 26 augustus 2017 aangenomen. De werkgroep is 1 september 2017 van start gegaan.

Op de werkgroep zijn van toepassing de bepalingen op commissies, werkgroepen en aangesloten verenigingen van de statuten en het huishoudelijk reglement. Die bepalingen bevatten het raamwerk waarbinnen moet worden gewerkt.

Verklaring begrip:

Variëteitskruising: Kruising tussen verschillende variëteiten van de Hollandse Herder

Kruising Outcross: Kruising Hollandse Herder met een hond met stamboom van ander erkend hondenras

Kruising Look-a-like: Kruising Hollandse Herder met een hond zonder stamboom die passend wordt geacht binnen de rasstandaard van de Hollandse Herder.

Werkgroep samenstelling

voorzitter Fokkerijadviescommissie NHC
voorzitter NHC
voorzitter VVHH
bestuurslid fokkerszaken VVHH
Marjolein Heldens
Marleen van der Valk

E-mail: werkgroepoutcross@hollandseherder.nl

Werkgroep Reuenboek

De werkgroep Reuenboek houdt zich bezig om het Reuenboek waarin beschikbare reuen worden gepubliceerd actueel te houden.

Werkgroep samenstelling

Sharon Bouwense
Patricia van de Broek
Rob Cordes
Nynke Oudenga (asp.)
Manon Pabon
Ineke Scholten (voorzitter van de FAC)
Linda Ursem

Bestuursvertegenwoordiger:
Nellie Nugteren-van den Hooven (voorzitter)

E-mail: reuenboek@hollandseherder.nl

Overig

Centrale Administratie / Zoo Easy

De NHC houdt gegevens van Hollandse Herders bij in de Centrale Administratie.
Alle gegevens staan in het online systeem met de naam Zoo Easy. In de database staan gegevens van honden, nesten, uitslagen en van personen die aan die honden, nesten en uitslagen gerelateerd zijn.

Niet alleen gegevens die we krijgen van de Raad van Beheer, maar ook gezondheidsuitslagen die niet beoordeeld zijn/worden door de Raad kunnen hier aangeleverd voor opname in de database.
Ook kan één foto van de hond bij de gegevens worden opgenomen.

Leden die belangstelling hebben voor de gegevens kunnen een abonnement nemen op Zoo Easy.

Wanneer uw hond is overleden kunt u dit  doorgeven aan de Centrale Administratie.
Als de hond is overleden aan ouderdom volstaat een korte melding aan de Centrale Administratie. Is hij overleden aan een ziekte, dan kan hij/zij met het verslag van de dierenarts met de doodsoorzaak worden doorgegeven aan het meldpunt.

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met hiernaast genoemde contactpersoon.

Contactgegevens

Wil van Ommen

E-mail: ca@hollandseherder.nl

Ledenadministratie

De ledenadministratie is verantwoordelijk voor de lidmaatschappen van de leden en het verstrekken van de ledenpas.

Contactgegevens

Mieke Schmid – Clemens
Koekange

Tel.: 0528 – 85 22 99
E-mail: ledenadministratie@hollandseherder.nl

PR & Evenementen

Het promoten van de NHC bij evenementen.

Contactgegevens

Joke van Leeuwen-van Dijk

E-mail: pr@hollandseherder.nl

Webmaster

De webmaster houdt zicht bezig met de content op de website. Hij/zij zorgt dat website content up to date blijft en voorziet de site van actuele informatie.
Wanneer u een foutje ziet staan dan verneemt de webmaster dat graag van u.

Contactgegevens

Aart Heijkamp
back-up webmaster: Ineke Scholten

E-mail: webmaster@hollandseherder.nl